Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 18. Ograniczenia w dysponowaniu i zabezpieczenia ustanowione na aktywach Grupy
Narzędzia strony

18. Ograniczenia w dysponowaniu i zabezpieczenia ustanowione na aktywach Grupy

Rzeczowe aktywa trwałe, do których Grupa ma ograniczony tytuł własności oraz stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań

Nazwa jednostkiTytuł zabezpieczeniaRodzaj zabezpieczeniaPodmiot na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenieZadłużenie na dzień 31.12.2014 r.Zadłużenie na dzień 31.12.2013 r.Okres na jaki zostało ustanowione zabezpieczenie
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe Energetyk sp. z o.o. Pożyczka Hipoteka kaucyjna do kwoty 8 450 tys. zł, zastaw rejestrowy Siemens Finance sp. z o.o. 4.785 5.413 wrzesień 2020 r.
EP PUE ENERGOBUD Leszno sp. z o.o. Kredyt inwestycyjny Hipoteka zwykła w wysokości 4 000 tys. zł Nordea Bank Polska S.A. - 778 lipiec 2014 r.
Hotel „EDISON” sp. z o.o Kredyt w rachunku bieżącym Hipoteka kaucyjna do kwoty 400 tys. BZ WBK S.A. - 123 październik 2014 r.
Elektrownie Wodne sp. z o.o. Kredyt inwestycyjny Hipoteka zwykła, hipoteka kaucyjna, zastaw rejestrowy PKO BP S.A. 16.330 19.000 sierpień 2020 r.
PEC sp. z o.o. w Obornikach Leasing Hipoteka kaucyjna, cesja wierzytelności BZ WBK Leasing S.A. - 42 listopad 2014 r.
Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Kredyt długoterminowy Zastaw rejestrowy na środkach trwałych, 16 weksli in blanco, pełnomocnictwo do rachunku, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Nordic Investment Bank S.A. - 15.666 listopad 2014 r.

Inne zabezpieczenia, w tym dotyczące kredytów i pożyczek prezentowanych również w tabeli na poprzedniej stronie:

Nazwa jednostkiTytuł zabezpieczeniaRodzaj zabezpieczeniaPodmiot na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenieZadłużenie na 31.12.2014 r.Zadłużenie na 31.12.2013 r.Okres na jaki ustanowiono zabezpieczenie
Enea Serwis Zabezpieczenie roszczeń z umowy na zakupy produktów i usług dokonywane przy użyciu Kart Flotowych Weksel In blanco PKN Orlen S.A. 64 38 bezterminowo
Zabezpieczenie umów leasingowych Weksel In blanco Pekao Leasing sp. z o.o. 498 1.160 27 października 2015 r.
Zabezpieczenie umowy na udzielanie gwarancji przetargowych Weksle In blanco PZU S.A. - - 21 lipca 2016 r.
Zabezpieczenie umowy na udzielanie gwarancji przetargowych Weksle In blanco Warta S.A. - - 30 października 2014 r.
Umowa zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych Weksle In blanco TUiR Allianz Polska S.A. - - 20 sierpnia 2014 r.
Kredyt inwestycyjny Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww nieruchomości NORDEA BANK POLSKA S.A. - 778 31 lipiec 2014 r.
MPEC Białystok kredyt inwestycyjny Weksle In blanco PKO BP SA 6.515 - 30 czerwca 2022 r.
kredyt inwestycyjny Weksle In blanco ING Bank Śląski SA 7.668 - 12 listopada 2023 r.
Pożyczka Weksel In blanco, cesja wierzytelności z umowy sprzedaży energii cieplnej WFOŚiGW 222 - 31 grudnia 2016 r.
Pożyczka Weksel In blanco, cesja wierzytelności z umowy sprzedaży energii cieplnej WFOŚiGW 959 - 31 stycznia 2017 r.
Zabezpieczenie umowy leasingowej Weksle In blanco Millennium Leasing sp. z o.o. Warszawa 93 - na okres obowiązywania umowy
Zabezpieczenie umowy leasingowej Weksle In blanco m Leasing sp. z o.o. Warszawa 104 - na okres obowiązywania umowy
Zabezpieczenie umowy leasingowej Weksle In blanco Europejski Fundusz Leasingowy SA Wrocław 474 - na okres obowiązywania umowy
dotacja Weksle In blanco NFOŚiGW - - do momentu rozliczenia umowy dotacji
Enea Wytwarzanie Pożyczka Weksel In blanco, cesja wierzytelności z umowy sprzedaży energii elektrycznej NFOŚiGW 5.213 5.789 20 grudnia 2023 r.
Enea Oświetlenie Kredyt inwestycyjny Cesja umowy oraz weksle In blanco PKO BP S.A. - 1.562 20 grudnia 2020 r.
Szpital Uzdrowiskowy Energetyk Pożyczka Weksle in blanco Siemens Finance sp. z o.o. 4.785 5.413 30 września 2020 r.
Zabezpieczenie limitu zakupów Weksel In blanco Philips Lighting Farel Mazury sp. z o.o. 681 284 Okres obowiązywania umowy
Enea Logistyka Zabezpieczenie umowy leasingowej Środki podlegające leasingowi M Leasing sp. z o.o. 369 618 21 stycznia 2017 r.
Enea Handel energią elektryczną i prawami majątkowymi na giełdzie towarowej Gwarancja bankowa Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. - - 18 listopada 2014 r.
Zabezpieczenie płatności z tytułu umowy najmu powierzchni biurowej Gwarancja bankowa Górecka Projekt sp. z o.o. - - 31 grudnia 2014 r.
Zabezpieczenie płatności z tytułu umowy najmu powierzchni biurowej Gwarancja bankowa Atrium Tower sp. z o.o. - - 31 sierpnia 2015 r.
Zabezpieczenie kosztów arbitrażowych do umowy w sprawie nr 19338 między Enea S.A. a EQUIVENTUS CAPITAL S.A. r.L. Gwarancja bankowa International Chamber of Commerce - - 13 października 2014 r.
Gwarancja udzielona przez bank za zobowiązania EP PUE Energobud Leszno sp. z o.o. Gwarancja bankowa Ardagh Glass S.A. - - 21 grudnia 2016 r.
Enea Pomiary Zabezpieczenie umów leasingowych Weksel In blanco Volkswagen Leasing Polska sp. z o.o. 80 255 listopad 2014 r.
Enea Centrum Zabezpieczenie umów leasingowych Weklse In blanco BZ WBK Leasing S.A. - 9 20 marca 2014 r.
PEC Oborniki Zabezpieczenie pożyczki Weksle In blanco i cesja wierzytelności WFOŚiGW 2.166 3.150 30 czerwca 2023 r.
Zabezpieczenie pożyczki Weksle In blanco i cesja wierzytelności WFOŚiGW 756 4.141 20 sierpnia 2018 r.
Enea Wytwarzanie Pożyczka Weksel In blanco NFOŚiGW 12.496 9.928 30 września 2018 r.
Pożyczka Weksel In blanco Raiffeisen-Leasing Polska S.A. 35 93 30 czerwca 2016 r.
Dotacja Weksel In blanco NFOŚiGW - - 30 listopada 2016 r.