Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 49.2. Postępowania toczące się przed sądami powszechnymi
Narzędzia strony

49.2. Postępowania toczące się przed sądami powszechnymi

Postępowania z powództwa Grupy

Postępowania wszczynane przed sądami powszechnymi z powództwa Enea S.A. oraz Enea Operator sp. z o.o. dotyczą dochodzenia należności z tytułu dostarczania energii elektrycznej (tzw. sprawy za energię) oraz dochodzenia należności z innych tytułów – nielegalnego poboru energii elektrycznej, przyłączeń do sieci i innych usług specjalistycznych (tzw. sprawy za nie energię). 

Postępowania wszczynane przed sądami powszechnymi z powództwa Enea Wytwarzanie sp. z o.o. dotyczą przede wszystkim dochodzenia należności z tytułu niedotrzymania umów spedycyjnych, zaległych płatności za faktury oraz kar umownych od kontrahentów spółki.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. przed sądami powszechnymi toczyły się łącznie 10 662 spraw z powództwa Grupy na łączną kwotę 105 621 tys. zł (na 31 grudnia 2013 r. toczyły się 8 780 sprawy o łącznej wartości 108 164 tys. zł).

Wynik żadnej ze spraw nie jest istotny dla wyniku finansowego Grupy Kapitałowej.

Postępowania przeciwko Grupie

Postępowania przeciwko Grupie wszczynane są zarówno z powództwa osób fizycznych, jak i prawnych. Dotyczą one m.in. kwestii takich jak: odszkodowania za przerwy w dostawach energii, ustalenie, czy miał miejsce nielegalny pobór energii oraz odszkodowania za korzystanie przez Grupę z nieruchomości, na których znajdują się urządzenia elektroenergetyczne. Za szczególnie istotne Grupa uznaje powództwa dotyczące bezumownego korzystania z nieruchomości nie będących własnością Grupy (nota 49.5).

Na dzień 31 grudnia 2014 r. przed sądami powszechnymi toczyło się łącznie 1 928 spraw przeciwko Grupie na łączną kwotę 281 481 tys. zł (odpowiednio na 31 grudnia 2013 r. toczyły się 1 589 sprawy o łącznej wartości 251 977 tys. zł). Rezerwy związane z tymi sprawami sądowymi prezentowane są w nocie 33.