Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 49.4. Postępowania toczące się przed organami administracji publicznej
Narzędzia strony

49.4. Postępowania toczące się przed organami administracji publicznej

Postępowanie przed Prezesem URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z podejrzeniem zaistnienia nieprawidłowości polegającej na nieprzestrzeganiu warunków i kryteriów niezależności operatora systemu dystrybucyjnego, które to nieprawidłowości, zdaniem Prezesa URE, wynikają z zawartej w 2010 r. z Enea S.A. umowy wsparcia technicznego.

Wskutek wprowadzenia w 2007 roku unbundlingu, obsługę klienta w GK Enea przejęła Enea Operator. W 2010 roku nastąpiła jednak zmiana ustawy Prawo energetyczne - wprowadzono zakaz wykonywania czynności przez OSD na rzecz przedsiębiorstw obrotu w zakresie związanym z obrotem energią. W związku z powyższym w GK Enea rozpoczęła się reorganizacja obsługi klienta – Enea S.A. przejęła świadczenie obsługi klienta w zakresie tzw. „front line”, a pomiędzy Enea S.A. i Enea Operator sp. z o.o. zawarto umowę o udzielenie wsparcia technicznego. URE powzięło jednak pewne wątpliwości co do zakresu tej umowy i wszczęło postępowanie przeciwko Enea Operator.

Odnośnie Enea Wytwarzanie sp. z o.o. przed organami administracji celnej oraz sądami administracyjnymi prowadzone są postępowania w sprawie:

1) Zgłoszonych przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wniosków o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku akcyzowego dotyczącego lat ubiegłych. Szerzej opisane w sprawozdaniu za rok 2013.

W roku 2013 NSA w Warszawie decyzjami ze stycznia i lutego oddalił 38 skarg kasacyjnych za lata 2006, 2007, 2008, 2009 w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym.

Decyzjami z dnia 28.03.2014 r. Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu umorzył jako bezprzedmiotowe postępowania podatkowe w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące sierpień 2006 r., kwiecień, maj, czerwiec, październik 2007 r.

2) Przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o ilościach energii elektrycznej zużytej w procesach produkcji energii elektrycznej, (ustawowy termin na złożenie oświadczenia 15-ty dzień następnego miesiąca).

W związku ze złożonym w dniu 20 stycznia 2011 r. przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenie o ilościach energii elektrycznej zużytej w procesach produkcji energii elektrycznej, zwolnionej z podatku akcyzowego za miesiąc grudzień 2010 roku., 3 lutego 2011 r. Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu odmówił przywrócenia ww. terminu. Na skutek wniesionego zażalenia, Dyrektor Izby Celnej w Warszawie uchylił powyższe postanowienie i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania. 

Decyzją z dnia 20 lutego 2013 r. Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu umorzył postępowanie w sprawie przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia. Od w/w decyzji Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wniosła odwołanie. Decyzją z dnia 31 stycznia 2014 r. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego pierwszej instancji (Naczelnika Urzędu Celnego w Radomiu). Od powyższych decyzji w dniu 19 marca 2014 r., Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wniosła skargę do WSA w Warszawie, Wydział VII Zamiejscowy w Radomiu. Zarządzeniem 20 kwietnia 2014 r. WSA w Warszawie Wydział VII Zam. w Radomiu wezwał Enea Wytwarzanie sp. z o.o. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł od skargi na Decyzje Dyrektora Izby Celnej w Warszawie opłatę uiszczono 14 maja 2014 r. Obecnie oczekujemy na dalsze działania Sądu w przedmiotowej sprawie

3) Segmentu ciepło (była Elektrociepłownia Białystok), który prowadzi sprawę wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział terenowy w Lublinie. Sprawa z wniosku Enea Wytwarzanie sp. z o.o. o ustalenie warunków umowy sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii na rzecz PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie (sprzedawca z urzędu); znak OLB-5111-3(15)/2013/GS. 25 października 2013 r. Prezes URE podjął decyzję, na mocy której orzekł zawarcie umowy z PGE Obrót S.A. o treści stanowiącej załącznik do decyzji. Decyzja nie jest prawomocna. PGE Obrót S.A. 12 listopada 2013 r. wniosło odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie SOKiK. 28 stycznia 2014 r. skierowano odpowiedź na odwołanie. Wyznaczono termin rozprawy na 9 lutego 2015 r., na której powyższa sprawa została odroczona do dnia 16 marca 2015 r.