28.5. Currency risk

Poniższa tabela prezentuje ekspozycję Grupy na ryzyko zmiany kursów walutowych.

31.12.2014Wartość bilansowaw tym wartość w EUR wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł) Wpływ ryzyka waluty EUR na wynik finansowy +1%   -1% w tym wartość w USD wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł) Wpływ ryzyka waluty USD na wynik finansowy +1%  -1% Łączny wpływ ryzyka waluty na wynik finansowy +1%  -1%
Aktywa finansowe
Środki pieniężnie i ich ekwiwalenty 687.316 52.848 528 (528) - - - 528 (528)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1.587.161 30.892 309 (309) - - - 309 (309)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 47.479 - - - - - - - -
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 392.350 - - - - - - - -
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 189.789 - - - - - - - -
Zobowiązania finansowe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe (2.218.523) - - - - - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (890.960) (57) (1) 1 - - - (1) 1
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (2.566) - - - - - - - -
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (917) - - - - - - - -
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem 836 (836) - - - 836 (836)
Podatek 19% - - - - - - - (159) 159
Wpływ na wynik po opodatkowaniu 677 (677)

31.12.2013Wartość bilansowaw tym wartość w EUR wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł) Wpływ ryzyka waluty EUR na wynik finansowy +1%  -1% w tym wartość w USD wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł) Wpływ ryzyka waluty USD na wynik finansowy +1%  -1% Łączny wpływ ryzyka waluty na wynik finansowy +1%  -1%
Aktywa finansowe
Środki pieniężnie i ich ekwiwalenty 1.573.195 65.040 650 (650) 16 0 0 650 (650)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1.282.352 1.321 13 (13) - - - 13 (13)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 61.761 - - - - - - - -
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 298.199 - - - - - - - -
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 45 - - - - - - - -
Zobowiązania finansowe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe (842.557) (14.008) (140) 140 (1.658) (17) 17 (157) 157
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (1.033.604) (142.173) (1.422) 1.422 - - - (1.422) 1.422
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (4.724) - - - - - - - -
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (364) (364) (4) 4 - - - (4) 4
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem (903) 903 (17) 17 (920) 920
Podatek 19% - - - - - - - 175 (175)
Wpływ na wynik po opodatkowaniu (745) 745

The currency risk is related to possible changes in cash flows generated by the Group resulting from fluctuations in the currencies exchange rates in which such cash flows are denominated.

The Enea Group is exposed in particular to currency risk arising from necessity to purchase CO2 emission rights, whose market prices are denominated in Euro.

In 2014 Enea Trading sp. z o.o. had forward currency exchange transactions (forward EUR transactions) hedging currency risk related to purchase of CO2 emission rights.