28.5. Ryzyko walutowe

Poniższa tabela prezentuje ekspozycję Grupy na ryzyko zmiany kursów walutowych.

31.12.2014Wartość bilansowaw tym wartość w EUR wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł) Wpływ ryzyka waluty EUR na wynik finansowy +1%   -1% w tym wartość w USD wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł) Wpływ ryzyka waluty USD na wynik finansowy +1%  -1% Łączny wpływ ryzyka waluty na wynik finansowy +1%  -1%
Aktywa finansowe
Środki pieniężnie i ich ekwiwalenty 687.316 52.848 528 (528) - - - 528 (528)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1.587.161 30.892 309 (309) - - - 309 (309)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 47.479 - - - - - - - -
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 392.350 - - - - - - - -
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 189.789 - - - - - - - -
Zobowiązania finansowe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe (2.218.523) - - - - - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (890.960) (57) (1) 1 - - - (1) 1
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (2.566) - - - - - - - -
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (917) - - - - - - - -
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem 836 (836) - - - 836 (836)
Podatek 19% - - - - - - - (159) 159
Wpływ na wynik po opodatkowaniu 677 (677)

31.12.2013Wartość bilansowaw tym wartość w EUR wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł) Wpływ ryzyka waluty EUR na wynik finansowy +1%  -1% w tym wartość w USD wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł) Wpływ ryzyka waluty USD na wynik finansowy +1%  -1% Łączny wpływ ryzyka waluty na wynik finansowy +1%  -1%
Aktywa finansowe
Środki pieniężnie i ich ekwiwalenty 1.573.195 65.040 650 (650) 16 0 0 650 (650)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1.282.352 1.321 13 (13) - - - 13 (13)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 61.761 - - - - - - - -
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 298.199 - - - - - - - -
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 45 - - - - - - - -
Zobowiązania finansowe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe (842.557) (14.008) (140) 140 (1.658) (17) 17 (157) 157
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (1.033.604) (142.173) (1.422) 1.422 - - - (1.422) 1.422
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (4.724) - - - - - - - -
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (364) (364) (4) 4 - - - (4) 4
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem (903) 903 (17) 17 (920) 920
Podatek 19% - - - - - - - 175 (175)
Wpływ na wynik po opodatkowaniu (745) 745

Ryzyko walutowe związane jest z możliwym występowaniem zmian w generowanych przez Grupę przepływach pieniężnych w skutek zmienności kursów walutowych, w których te wielkości są denominowane.

Grupa Enea narażona jest w szczególności na ryzyko walutowe wynikające z konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2, których ceny rynkowe denominowane są w Euro.

W 2014 r. Spółka Enea Trading sp. z o.o. zawierała transakcje forward zabezpieczające ryzyko walutowe (transakcje terminowe kupna EUR)  w celu zabezpieczenia transakcji terminowych na zakup uprawnień do emisji CO2.