Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 28. Instrumenty finansowe > 28.3. Ryzyko utraty płynności finansowej
Narzędzia strony

28.3. Ryzyko utraty płynności finansowej

Ryzyko utraty płynności finansowej rozumiane jest jako ryzyko wystąpienia braku możliwości spłaty przez Grupę jej zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności.

Celem działań prowadzonych przez Grupę w zakresie zarządzania ryzykiem płynności jest ograniczenie do akceptowalnego poziomu prawdopodobieństwa utraty lub ograniczenia zdolności do regulowania zobowiązań. Realizacja działań z zakresu przyjętej polityki zakłada zapewnienie zdolności do skutecznego reagowania na tzw. kryzysy płynności, tj. okresy znacznego zapotrzebowania na środki płynne.

W ramach przyjętej polityki zakłada się zapewnienie dostępności środków pieniężnych na poziomie pozwalającym na regulowanie zobowiązań w toku normalnej działalności. Realizowane działania umożliwiają jednocześnie niezakłóconą kontynuację działalności w sytuacjach kryzysu płynności przez okres niezbędny do uruchomienia awaryjnego planu finansowania, którego celem jest szybka poprawa sytuacji płynnościowej.

W zakresie zarządzania płynnością Grupa koncentruje się na szczegółowej analizie spływu należności, bieżącym monitoringu rachunków bankowych, jak również bieżącej koncentracji środków pieniężnych na rachunkach skonsolidowanych. Powstałe nadwyżki finansowe Grupa lokuje w aktywa obrotowe w postaci lokat terminowych. Nadwyżki o charakterze długoterminowym przekazywane są do Portfela inwestycyjnego zarządzanego przez zewnętrzny podmiot z obszaru Asset Management. Efektywność inwestycji podlega stałemu monitorowaniu. W celu ograniczenia ryzyka płynności i zapewnienia stabilności źródeł finansowania Grupa dywersyfikuje źródła finansowania zewnętrznego oraz kierunki inwestowania nadwyżek środków pieniężnych.

Enea S.A. skoncentrowała działania pomiędzy spółkami Grupy w zakresie zarządzania płynnością, wdrożony został cash pooling w Spółkach Podatkowej Grupy Kapitałowej Enea, a także zintensyfikowano realizację programów emisji obligacji wewnątrzgrupowych, dzięki czemu wzrosła efektywność wykorzystania środków pieniężnych w ramach Grupy Kapitałowej.

Stałe zarządzanie ryzykiem w wymienionych obszarach oraz pozycja rynkowa i finansowa Grupy pozwala na stwierdzenie, że ryzyko utraty płynności finansowej utrzymuje się na poziomie minimalnym.

Grupa zarządza ryzykiem płynności również poprzez utrzymywanie otwartych i niewykorzystanych linii kredytowych, których aktualna wysokość kształtuje się na poziomie 606 000 tys. zł.

Poniższa tabela przedstawia wymagalność aktywów i zapadalność zobowiązań finansowych Grupy:

31.12.2014Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązaniaZobowiązania z tytułu leasingu finansowegoKredyty bankowe i obligacjePożyczkiZobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowyŚrodki pieniężne i ich ekwiwalentyNależności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałeAktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowyInstrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalnościRazem
Wartość bilansowa 890.960 2.566 2.182.653 35.870 917 (687.316) (1.587.161) (392.350) (189.789) 256.350
Niezdyskontowane umowne przepływy pieniężne (890.960) (2.572) (2.683.332) (42.171) (917) 687.614 1.587.161 392.350 189.789 (763.038)
do 6 m-cy (887.685) (931) (36.021) (4.394) (917) 687.614 1.566.179 392.350 189.789 1.905.984
6-12 m-cy - (777) (36.276) (4.365) - - 243 - - (41.175)
1-2 lat (3.275) (864) (72.302) (10.180) - - 19.274 - - (67.347)
2-5 lat - - (511.897) (18.610) - - 730 - - (529.777)
Powyzej 5 lat - - (2.026.836) (4.622) - - 735 - - (2.030.723)

31.12.2013Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązaniaZobowiązania z tytułu leasingu finansowegoKredyty bankowePożyczkiZobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowyŚrodki pieniężne i ich ekwiwalentyNależności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałeAktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowyInstrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalnościRazem
Wartość bilansowa 1.033.604 4.724 814.136 28.421 364 (1.573.195) (1.282.352) (298.199) (45) (1.272.542)
Niezdyskontowane umowne przepływy pieniężne (1.034.061) (5.037) (1.041.299) (36.363) (364) 1.576.902 1.282.808 298.199 45 1.040.830
do 6 m-cy (1.034.061) (1.491) (22.519) (1.182) - 1.576.902 1.199.252 298.199 45 2.015.145
6-12 m-cy - (1.587) (22.526) (1.759) (364) - 148 - - (26.088)
1-2 lat - (1.770) (29.135) (15.361) - - 82.626 - - 36.360
2-5 lat - (189) (303.776) (12.690) - - 759 - - (315.896)
Powyzej 5 lat - - (663.343) (5.371) - - 23 - - (668.691)