Narzędzia strony

28.6. Ryzyko stóp procentowych

Ryzyko zmiany stóp procentowych, na które eksponowana jest Grupa związane jest z zawartymi umowami z tytułu kredytów i pożyczek, a także z aktywami finansowymi w postaci portfela dłużnych papierów wartościowych oraz lokat bankowych.

W stosunku do powyższych Grupa stara się operować w oparciu o oprocentowanie zmienne, kalkulowane w korelacji ze stawkami rynkowymi (międzybankowymi). Jednocześnie Grupa stale monitoruje sytuację na rynku stóp procentowych oraz pozostaje w gotowości do podjęcia działań w zakresie zabezpieczenia ryzyka w przypadku wystąpienia ku temu przesłanek.

Z uwagi na obowiązujący w Grupie model aranżowania finansowania, ryzyko stopy procentowej identyfikowane jest i zarządzane (kwantyfikowane, mitygowane) na poziomie Jednostki Dominującej.

Poniższa tabela przedstawia profil podatności Grupy na ryzyko zmiany stóp procentowych poprzez prezentację aktywów i zobowiązań finansowych w podziale według zmiennych i stałych stóp procentowych:

Poniższa tabela przedstawia profil podatności Grupy na ryzyko zmiany stóp procentowych poprzez prezentację aktywów i zobowiązań finansowych w podziale według zmiennych i stałych stóp procentowych:

31.12.201431.12.2013
Instrumenty o stałej stopie procentowej
Aktywa finansowe 1.672.984 1.299.507
Zobowiązania finansowe (990.825) (1.033.604)
Razem 682.159 265.903
Instrumenty o zmiennej stopie procentowej
Aktywa finansowe 1.183.632 1.854.284
Zobowiązania finansowe (2.121.224) (847.645)
Razem (937.592) 1.006.639

W poniższej tabeli przedstawiona została efektywna stopa procentowa dotycząca aktywów i zobowiązań, od których naliczane jest oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej:

31.12.201431.12.2013
Średnia ważona stopa procentowa (%)Wartość bilansowaŚrednia ważona stopa procentowa (%)Wartość bilansowa
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 3,75 189.789 - -
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 4,68 392.350 3,61 298.199
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2,45 601.493 2,90 1.556.085
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 4,31 (2.566) 6,83 (4.724)
Kredyty bankowe 2,97 (977.827) 3,33 (814.136)
Pożyczki 3,33 (35.870) 4,34 (28.421)
Obligacje 4,00 (1.104.961) - -
Razem (937.592) 1.007.003

Efektywne stopy procentowe w tabeli powyżej są ustalane jako średnia ważona stóp procentowych.

Poniższa tabela przedstawia wpływ zmiany stopy procentowej na wynik finansowy Grupy w odniesieniu do instrumentów oprocentowych zmienną stopą procentową.

Wartość bilansowa 31.12.2014Wpływ ryzyka stopy procentowej na wynik finansowy (okres 12 miesięcy)Wartość bilansowa 31.12.2013Wpływ ryzyka stopy procentowej na wynik finansowy (okres 12 miesięcy)
+ 1 p.p.- 1 p.p.+ 1 p.p.- 1 p.p.
Aktywa finansowe
Środki pieniężne 601.493 6.015 (6.015) 1.556.085 15.561 (15.561)
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 189.789 1.898 (1.898) 45 - -
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 392.350 3.924 (3.924) 298.199 2.982 (2.982)
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem 11.837 (11.837) 18.543 (18.543)
Podatek 19% (2.249) 2.249 (3.523) 3.523
Wpływ na wynik po opodatkowaniu 9.588 (9.588) 15.020 (15.020)
Zobowiązania finansowe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe (2.118.658) (21.187) 21.187 (842.557) (8.426) 8.426
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (2.566) (26) 26 (4.724) (47) 47
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - - - (364) (4) 4
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem (21.213) 21.213 (8.477) 8.477
Podatek 19% 4.030 (4.030) 1.611 (1.611)
Wpływ na wynik po opodatkowaniu (17.183) 17.183 (6.866) 6.866
Razem (7.595) 7.595 8.154 (8.154)