Narzędzia strony

28.8. Wartość godziwa

Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości godziwych z wartościami bilansowymi

31.12.201431.12.2013
Wartość bilansowaWartość godziwaWartość bilansowaWartość godziwa
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (udziały i akcje w jednostkach niepowiązanych) 47.479 47.479 61.761 61.761
Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 99 99 1.860 1.860
Krótkoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 189.789 189.789 45 45
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 392.251 392.251 296.339 296.339
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 1.587.161 1) 1.282.352 1)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 687.316 687.316 1.573.195 1.573.195
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 2.218.523 2.218.523 842.557 842.557
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 2.566 2.566 4.724 4.724
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 890.960 1) 1.033.604 1)
Długoterminowe zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 917 917 364 364

1) Wartość księgowa należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań jest zbliżona do ich wartości godziwej.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to udziały i akcje w jednostkach niepowiązanych, w których udział w kapitale jest mniejszy niż 20%. Wartość godziwa aktywów nie notowanych jest szacowana metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wartość godziwa aktywów notowanych jest określana na podstawie notowań z aktywnego rynku.

Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy to portfel inwestycyjny obsługiwany przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się profesjonalnym zarządzaniem środkami pieniężnymi (nota 23). Wartość godziwa portfela inwestycyjnego szacowana jest na podstawie notowań rynkowych.

Krótkoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności obejmują lokaty bankowe o pierwotnym terminie wymagalności od trzech miesięcy do jednego roku.

Poniższa tabela przedstawia analizę instrumentów finansowych mierzonych w wartości godziwej, pogrupowanych według trzypoziomowej hierarchii, gdzie:

  • Poziom 1 - wartość godziwa oparta jest o ceny giełdowe (niekorygowane) oferowane za identyczne aktywa lub zobowiązania na aktywnych rynkach,
  • Poziom 2 - wartość godziwa ustalana jest na bazie wartości obserwowanych na rynku jednakże nie będących bezpośrednim kwotowaniem rynkowym (np. ustalane są przez odniesienie bezpośrednie lub pośrednie do podobnych instrumentów istniejących na rynku),
  • Poziom 3 - wartość godziwa ustalana jest na bazie różnych technik wyceny nie opierających się jednakże o jakiekolwiek obserwowalne dane rynkowe.

31.12.2014
Poziom 1Poziom 2Poziom 3Razem
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Kontrakty typu forward - 449 - 449
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu inne niż instrumenty pochodne 391.901 - - 391.901
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Notowane instrumenty kapitałowe 46.954 - - 46.954
Nienotowane instrumenty kapitałowe - - 525 525
Papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach - - - -
Razem 438.855 449 525 439.829
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Kontrakty typu forward (917) - (917)
Razem - (917) - (917)

31.12.2013
Poziom 1Poziom 2Poziom 3Razem
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu inne niż instrumenty pochodne 298.199 - - 298.199
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Notowane instrumenty kapitałowe 61.236 - - 61.236
Nienotowane instrumenty kapitałowe - - 525 525
Razem 359.435 - 525 359.960
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Kontrakty typu forward - (364) - (364)
Razem - (364) - (364)