Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 28. Instrumenty finansowe > 28.1. Zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Narzędzia strony

28.1. Zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Działalność Grupy Kapitałowej podlega następującym kategoriom ryzyka związanego z instrumentami finansowymi:

  • ryzyko kredytowe,
  • ryzyko płynności finansowej,
  • ryzyko towarowe,
  • ryzyko walutowe,
  • ryzyko stóp procentowych.

Niniejsza nota zawiera informacje o ekspozycji Grupy na każdy rodzaj ryzyka wskazanego powyżej a także opisuje cele i politykę związane z zarządzaniem ryzykiem oraz kapitałami.

Odpowiedzialność za wyznaczenie ram i zasad zarządzania ryzykiem ponosi Zarząd Jednostki Dominującej.

Zarządzanie ryzykiem zaprojektowane jest jako proces ciągły. Grupa poddaje ryzyka ciągłej analizie z punktu widzenia oddziaływania środowiska zewnętrznego oraz zmian w swoich strukturach i działalności. Na tej podstawie podejmuje działania zmierzające do ograniczenia ryzyka lub jego transferu poza Grupę Kapitałową. Celowi temu służy podnoszenie świadomości pracowników w zakresie możliwości powstania i oddziaływania ryzyka z punktu widzenia działalności jednostki organizacyjnej.

Enea S.A. świadoma ryzyk związanych z prowadzoną działalnością stworzyła w Grupie sformalizowany, zintegrowany system zarządzania ryzykiem kredytowym, płynności finansowej, walutowym i stopy procentowej. W konsekwencji przyjęcia przez Zarząd Jednostki Dominującej w 2012 r. polityk zarządzania w/w ryzykami, w 2013 r. przyjęto procedury uzupełniające treści Polityk w zakresie procesowym. W 2014 r. wypracowano zasady i metody pomiaru oraz limitowania ryzyka towarowego, a także prowadzono dalszy rozwój zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Enea.