Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 1. Informacje ogólne > 1.1. Informacje ogólne dotyczące Enea S.A. i Grupy Kapitałowej Enea
Narzędzia strony

1.1. Informacje ogólne dotyczące Enea S.A. i Grupy Kapitałowej Enea

Nazwa (firma):ENEA Spółka Akcyjna
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
KRS: 12483
Numer telefonu: (+48 61) 884 55 44
Numer faksu: (+48 61) 884 59 59
E-mail: enea@enea.pl
Strona internetowa: www.enea.pl
Numer klasyfikacji statystycznej (REGON): 630139960
Numer klasyfikacji podatkowej (NIP): 777-00-20-640

Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Enea („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) jest:

  • produkcja energii elektrycznej i cieplnej (Enea Wytwarzanie sp. z o.o, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Obornikach, Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o w Białymstoku);
  • obrót energią elektryczną (Enea S.A., Enea Trading sp. z o.o);
  • dystrybucja energii elektrycznej (Enea Operator sp. z o.o);
  • dystrybucja ciepła (Enea Wytwarzanie sp. z o.o, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Obornikach, Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o w Białymstoku).

Na 31 grudnia 2014 r. struktura akcjonariuszy Jednostki Dominującej przedstawia się następująco: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej posiada 51,50% akcji, pozostali akcjonariusze 48,50%.

Na 31 grudnia 2014 roku statutowy kapitał zakładowy Enea S.A. był równy 441 443 tys. zł (588 018 tys. zł po przekształceniu na MSSF UE z uwzględnieniem hiperinflacji i innych korekt) i dzielił się na 441 442 578 akcji.

Na 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa składała się z jednostki dominującej Enea S.A. („Spółka”, „Jednostka Dominująca”), 12 spółek zależnych i 4 spółek pośrednio zależnych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę.