Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 51.1. Podstawa sporządzenia
Narzędzia strony

51.1. Podstawa sporządzenia

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. zostało sporządzone zgodnie z MSSF UE.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według zasady kosztu historycznego, za wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.