Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 51.28.1. Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE, które nie weszły jeszcze w życie dla okresów rocznych kończących się w dniu 31 grudnia 2014 r.
Narzędzia strony

51.28.1. Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE, które nie weszły jeszcze w życie dla okresów rocznych kończących się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Następujące nowe Standardy, zmiany do Standardów i Interpretacje zatwierdzone przez UE nie są jeszcze obowiązujące dla okresów rocznych kończących się 31 grudnia 2014 r. i nie zostały zastosowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym:

  • Interpretacja KIMSF 21 Opłaty publiczne - dla okresów rozpoczynających się 17 czerwca 2014 r.,
  • Zmiana do MSR 19 Świadczenia pracownicze zatytułowaną Programy określonych świadczeń: składki pracowników - dla okresów rozpoczynających się 1 lutego 2015 r.,
  • Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2010-2012 - dla okresów rozpoczynających się 1 lutego 2015 r.,
  • Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2011-2013 - dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2015 r.

Grupa ma zamiar zastosować je dla okresów, dla których będą obowiązujące po raz pierwszy.

Grupa jest w trakcie analizy wpływu nowych Standardów, zmian do Standardów i Interpretacji, jednakże nie spodziewa się, aby miały one istotny wpływ na jej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.